Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti YES K-BEAUTY / Monika Matejovičová, so sídlom 5. apríla, 1023/23, 95701 Bánovce nad Bebravou, IČO 54329817, zapísanom v obchodnom registri Okresný úrad Bánovce nad Bebravou OU-BN-OZP-2021/011079-2 č. živnostenského registra 310-11031, email: yeskbeauty@gmail.com, telefonní číslo: +421 917 466 025  („My” alebo „Predávajúci”) upravujú v súlade s ustanovením ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa vzájomné práva a povinnosti Vás, ako kupujúcich, a Nás, ako predajcov, vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy („Zmluva“) uzavreté prostredníctvom E-shopu na webovej stránke www.yeskbeauty.com

Všetky informácie o spracovaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v Zásadách spracovania osobných údajov, ktoré nájdete tu https://www.yeskbeauty.com/ochrana-osobnych-udajov--gdpr/.

Ustanovenia týchto Podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a Podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Znenie Podmienok môžeme jednostranne meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Podmienok.

Ako iste viete, tak komunikujeme primárne na diaľku. Preto aj pre našu Zmluvu platí, že sú použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti Nás a Vás, a Zmluva je tak uzatvorená dištančným spôsobom v prostredí E-shopu, a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky.

Pokiaľ niektorá časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne schválili v rámci procesu Vášho nákupu na Našom E-shope, bude mať táto konkrétna dohoda pred Podmienkami prednosť.

 • NIEKTORÉ DEFINÍCIE
 1. Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za Tovar;
 2. Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za doručenie Tovaru, a to vrátane ceny za jeho zabalenie;
 3. Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu;
 4. DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;
 5. Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;
 6. Objednávka je Váš neodvolateľný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru s Nami;
 7. Uživateľský účet je účet zriadený na základe Vámi oznámených údajov, ktoré umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzavretých Zmluv;
 8. Vy ste osoba nakupujúca na Našom E-shope, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci;
 9. Tovar je všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope.
 • VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A POUČENIA
 1. Kúpa Tovaru je možná iba cez webové rozhranie E-shopu.
 2. Pri nákupe Tovaru je Vaša povinnosť poskytnúť Nám všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré ste nám poskytli pri objednaní tovaru budeme teda považovať za správne a pravdivé.
 • UZATVORENIE ZMLUVY
 1. Zmluvu s Nami je možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku.
 2. Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradíte Vy. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú hradíte za používanie týchto prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu), žiadne ďalšie náklady účtované Nami teda nad rámec Celkovej ceny nemusíte očakávať. Odoslaním Objednávky súhlasíte s tým, že prostriedky komunikácie na diaľku využívame. 
 3. Na to, aby sme mohli Zmluvu uzavrieť, je potrebné, aby ste na E-shope vytvorili návrh Objednávky. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledujúce údaje:
  • Informácie o nakupovanom Tovare (na E-shope označujete Tovar, o ktorého nákup máte záujem, tlačidlom „Pridať do košíka“);
  • Informácie o Cene, Cene za dopravu, spôsobe platby Celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia Tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci užívateľského prostredia E-shopu, pričom informácie o Cene, Cene za dopravu a Celkovej cene budú uvedené automaticky na základe Vami zvoľného Tovaru a spôsobu jeho doručenia;
  • Svoje identifikačné a kontaktné údaje slúžiace na to, aby sme mohli doručiť Tovar, najmä teda meno, priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu;
  • V prípade zmluvy, na základe ktorej vám budeme tovar dodávať pravidelne a opakovane, aj informáciu, ako dlho vám budeme tovar dodávať.
 4. V priebehu tvorby návrhu Objednávky môže až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla „Objednávka zaväzujúca k platbe“ Objednávku vytvoríte. Pred stlačením tlačidla musíte ale ešte potvrdiť Vaše zoznámenie sa a súhlas s týmito Podmienkami, v opačnom prípade nebude možné Objednávku vytvoriť. Na potvrdenie a súhlas slúži zaškrtávacie políčko. Po stlačení tlačidla „Objednávka zaväzujúca k platbe“ budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo Nám.
 5. Vašu Objednávku Vám v čo najkratšom čase po tom, ako Nám bude doručená, potvrdíme správou odoslanou na Vašu e-mailovú adresu zadanú v Objednávke. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie Objednávky a tieto Podmienky. Potvrdením Objednávky z našej strany dochádza k uzatvoreniu Zmluvy medzi Nami a Vami. Podmienky v znení účinnom ku dňu Objednávky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
 6. Môžu nastať aj prípady, kedy Vám nebudeme môcť Objednávku potvrdiť. Ide najmä o situácie, keď tovar nie je dostupný alebo prípady, kedy objednáte väčší počet kusov tovaru, než koľko je z našej strany umožnené. Informáciu o maximálnom počte Tovarov Vám však vždy v rámci E-shopu vopred poskytneme a nemala by pre Vás byť prekvapivá. V prípade, že nastane akýkoľvek důvod, pre ktorý nemôžeme Objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Zmluva je v takom prípade uzatvorená vo chvíli, keď Našu ponuku potvrdíte.
 7. V prípade, že v rámci E-shopu alebo v návrhu Objednávky bude uvedená zjavne chybná Cena, nie sme povinní Vám Tovar za túto Cenu dodať ani v prípade, keď ste obdržali potvrdenie Objednávky, a teda došlo k uzavretiu Zmluvy. V takejto situácii Vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie novej zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Nová Zmluva je v takom prípade uzatvorená vo chvíli, keď Našu ponuku potvrdíte. V prípade, že našu ponuku nepotvrdíte ani v lehote 3 dní od jej odoslania, sme oprávnení od uzatvorenej zmluvy odstúpiť. Za zjavnú vadu v Cene sa považuje napríklad situácia, keď Cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba alebo prebýva cifra.
 8. V prípade, keď dôjde k uzatvoreniu zmluvy, Vám vzniká záväzok k zaplateniu Celkovej ceny.
 9. V prípade, že máte zriadený Užívateľský účet, môžete urobiť Objednávku jeho prostredníctvom. Aj v takom prípade máte ale povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov. Spôsob tvorby Objednávky je však totožný, ako v prípade kupujúceho bez Užívateľského účtu, výhodou však je, že nie je potrebné opakovane vypĺňať Vaše identifikačné údaje.
 10. V niektorých prípadoch umožňujeme na nákup tovaru využiť zľavu. Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby ste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o tejto zľave do vopred určeného poľa. Pokiaľ tak urobíte, bude Vám tovar poskytnutý so zľavou.
 • UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
 1. Na základe Vašej registrácie v rámci E-shopu môžete pristupovať do svojho Užívateľského účtu.
 2. Pri registrácii Užívateľského účtu je Vaša povinnosť uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje a v prípade zmeny ich aktualizovať.
 3. Prístup k Užívateľskému účtu je zaistený užívateľským menom a heslom. Ohľadne týchto prístupových je Vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť. 
 4. Užívateľský účet je osobný, a nie ste teda oprávnení umožniť jeho využívanie tretím osobám.
 5. Váš Užívateľský účet môžeme zrušiť, a to najmä v prípade, keď jej viac, než 10 rokv nevyužívate, či v prípade, keď porušíte svoje povinnosti podľa Zmluvy.
 6. Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.
 • CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA 
 1. Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozrejme v Zmluve. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou pri Tovare v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.
 2. Celková cena je uvedená vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom. 
 3. Platbu Celkovej ceny od Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhradu Celkovej ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:
  • Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia Objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do 7 dní.
  • Kartou online. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu Shoptet Pay, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: https://www.shoptetpay.com/cs/online-platba-kartou/. V prípade platby kartou online je Celková cena splatná do 7 dní.
  • Dobierkou. V takom prípade dôjde k platbe pri doručení Tovaru oproti odovzdaniu Tovaru. V prípade platby dobierkou je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.
 4. Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu. Faktúra sa fyzicky nebude posielať nakoľko sme zástancami šetrenia prírody, faktúra bude dostupná vo vašom Užívateľskom účte.
 5. Vlastnícke právo na Tovar na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte Celkovú cenu a Tovar prevezmete. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním na Náš účet, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu vykonania platby.
 • DORUČENIE TOVARU, PRECHOD NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA VECI
 1. Tovar Vám bude doručený spôsobom podľa Vašej voľby, pričom môžete vyberať z nasledujúcich možností:
  • Osobný odber na výdajných miestach spoločnosti Zásielkovňa - Packeta
  • Doručenie prostredníctvom dopravných spoločností GSL.sk a Zásielkovňa - Packeta.sk
 2. Tovar je možné doručiť iba v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky.
 3. Doba doručenia Tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu doručenia a platby. Predpokladaná doba doručenia Tovaru Vám bude oznámená v potvrdení Objednávky. Doba uvedená na E-shope je iba orientačná a môže sa líšiť od skutočnej doby dodania. 
 4. Po prevzatí Tovaru od dopravcu je Vaša povinnosť skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a Nám. V prípade, že došlo k poruche na obale, ktorá svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupe do zásielky, nie je Vašou povinnosťou Tovar od dopravcu prevziať.
 5. V prípade, keď porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou prípadov podľa Podmienok, nemá to za následok porušenie Našej povinnosti Vám Tovar doručiť. Zároveň to, že Tovar neprevezmete, nie je odstúpenie od Zmluvy medzi Nami a Vami. Nám ale v takom prípade vzniká právo od zmluvy odstúpiť z dôvodu vášho podstatného porušenia zmluvy. Pokiaľ sa rozhodneme toto právo využiť, je odstúpenie účinné v deň, kedy Vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na uhradenie Ceny za dopravu, prípadne na nárok na náhradu škody, pokiaľ vznikla.
 6. Pokiaľ je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane Tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bol v Zmluve dohodnutý, je Vašou povinnosťou nahradiť Nám náklady s týmto opakovaným doručením spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve a sú splatné 14 dní od doručenia e-mailu.
 7. Nebezpečné škody na Tovare na Vás prechádzajú v okamihu, keď ho prevezmete. V prípade, že Tovar neprevezmete, s výnimkou prípadov podľa Podmienok, na Vás nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza v okamihu, keď ste mali možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na Vašej strane k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva škody na Tovare pre Vás znamená, že od tohto okamihu nesiete všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.
 8. V prípade, že Tovar nebol v E-shope uvedený ako skladom a bola uvedená orientačná doba dostupnosti Vás budeme vždy informovať v prípade: omeškania s dodaním Tovaru od nášho dodávateľa, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dodania.
 9. V prípade, že nebudeme schopní Vám Tovar dodať ani do 30 dní od uplynutia doby doručenia Tovaru uvedenej v potvrdení Objednávky, a to z akéhokoľvek dôvodu, sme My aj Vy oprávnení od Zmluvy odstúpiť.
 • PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA
 1. Zaručujeme, že v čase prechodu nebezpečenstva škody na Tovar podľa Podmienok je Tovar bez vád, najmä potom, že:
  • má vlastnosti, ktoré sme si s Vami dohodli, a pokiaľ neboli výslovne dohodnuté, potom také, ktoré sme pri popise Tovaru uviedli, prípadne také, ktoré je možné s ohľadom na povahu Tovaru očakávať;
  • je vhodné na účely, ktoré sme uviedli alebo na účely, ktoré sú pre Tovar tohto typu obvyklé;
  • je v zodpovedajúcom množstve a hmotnosti;
  • spĺňa požiadavky kladené právnymi predpismi;
  • nie je zaťažené právom tretích strán.
 2. Práva a povinnosti ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa vzájomné práva a povinnosti.
 3. V prípade, že bude mať Tovar vadu, teda najmä pokiaľ nebude splnená niektorá z podmienok podľa čl. identifikačných údajov. Pre reklamáciu môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 1 reklamačný formulár. V uplatnení práva z chybného plnenia je potrebné zvoliť, ako chcete vadu vyriešiť, pričom túto voľbu nemôžete následne, s výnimkou prípadov bez nášho súhlasu zmeniť. Reklamáciu vybavíme v súlade s Vámi uplatneným právom z chybného plnenia. V prípade, že si nezvolíte riešenie chyby, máte práva aj v situáciách, keď chybné plnenie bolo podstatným porušením Zmluvy.
 4. Pokiaľ je chybné plnenie podstatným porušením Zmluvy, máte nasledujúce práva:   
  • na odstránenie vady dodaním nového Tovaru bez vady;
  • na primeranú zľavu z Ceny;
  • na odstúpenie od Zmluvy.
 5. V prípade podstatného i nepodstatného porušenia nemôžete odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, pokiaľ nemôžete vrátiť tovar v stave, v akom ste ho obdržali. To ale neplatí v nasledujúcich prípadoch:
  • ak došlo k zmene stavu Tovaru v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady;
  • ak bol Tovar použitý ešte pred objavením vady;
  • ak nebola možnosť vrátenia Tovaru v nezmenenom stave spôsobená Vaším konaním alebo Vaším opomenutím;
 6. Do 3 dní od obdržania reklamácie Vám na e-mailovú adresu potvrdíme, že sme reklamáciu obdržali, kedy sme ju obdržali a predpokladanú dobu trvania vybavenia reklamácie. Reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od jej obdržania. Lehota môže byť po našej vzájomnej dohode predĺžená. Pokiaľ lehota márne uplynie, môžete odstúpiť od Zmluvy.
 7. O vybavení reklamácie Vás budeme informovať e-mailom. Pokiaľ je reklamácia oprávnená, náleží Vám náhrada účelne vynaložených nákladov. Tieto náklady ste povinní preukázať, napríklad. účtenkami či potvrdeniami o cene za dopravu. V prípade, že došlo k odstráneniu vady dodaním nového Tovaru, je Vašou povinnosťou Nám pôvodný Tovar vrátiť, náklady na toto vrátenie však hradíme My.
 8. V prípade, že ste podnikateľ, je Vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ste ju mohli zistiť, najneskôr však do troch dní od prevzatia Tovaru.
 9. V prípade, že ste spotrebiteľ, máte právo uplatiť práva z chybného plnenia pri vade, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru.
 10. Ustanovenia ohľadom práva z vád sa nepoužijú v prípade:
  • Tovar, ktorý je predávaný za nižšiu Cenu, na vadu, pre ktorú bola nižšia Cena dohodnutá.
 • ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 1. K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vámi od jeho počiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.
 2. V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca Tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa vzájomné práva a povinnosti Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia Tovaru. V prípade, že ste uzavreli Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov Tovaru, začína táto doba plynúť až dňom dodania poslednej časti Tovaru. Od zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na naše adresy uvedené pri našich identifikačných údajoch). Pre odstúpenie môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí  prílohu č. 2 formulár pre odstúpenie od zmluvy.
 3. Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom zmluvy:
  • Tovar, ktorého Cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle na Našej vôli a môže k nim dôjsť počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy;
  • Tovar v uzavretom obale, ktorý bol z obalu vybratý a z hygienických dôvodov sa nedá vrátiť;
  • dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud došlo k porušení původního obalu.
 4. Lehota na odstúpenie podľa Podmienok sa považuje za zachovanú, pokiaľ Nám v jej priebehu odošlete oznámenie, že od Zmluvy odstupujete.
 5. My sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred tým, než Vám dodáme Tovar, pokiaľ existujú objektívne důvody, prečo nie je možné Tovar dodať (najmä dôvodu na strane tretích osôb alebo dôvody spočívajúce v povahe Tovaru). Môžeme tiež od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ je zjavné, že ste uviedli v Objednávke zámerne nesprávne informácie. V prípade, že nakupujete tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, teda ako podnikateľ, sme oprávnení od zmluvy odstúpiť kedykoľvek, aj bez udania dôvodu..
 • RIEŠENIE SPOROV SO SPOTREBITEĽMI
 1. Nie sme vo vzťahu ku kupujúcim viazaní žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 2. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťujeme prostredníctvom elektronickej adresy yeskbeauty@gmail. Informáciu o vybavení sťažnosti zašleme na elektronickú adresu kupujúceho.
 3. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov zo Zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, viac info na https://www.soi.sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, z kúpnej zmluvy uzavretej elektronickými prostriedkami.
 4. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika: https://esc-sr.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 524/2013 z 21. mája 2013, o riešenie spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 524/2013 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 • ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Pokiaľ Náš a Váš právny vzťah obsahuje medzinárodný prvok (teda napríklad budeme zasielať tovar mimo územia Slovenskej republiky), bude sa vzťah vždy riadiť právom Slovenskej republiky. Ak ste však spotrebitelia, nie sú týmto dojednaním dotknuté Vaše práva plynúce z právnych predpisov.
 2. Všetku písomnú korešpondenciu si s Vami budeme doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa je uvedená u Našich identifikačných údajov. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, v Užívateľskom účte alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.
 3. Zmluvu je možné meniť iba na základe našej písomnej dohody. My sme oprávnení zmeniť a doplniť tieto Podmienky, táto zmena sa nedotkne už uzavretých Zmluv, ale iba Zmluv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny. O zmene Vás budeme informovať iba v prípade, že máte vytvorený Užívateľský účet (aby ste túto informáciu mali v prípade, že budete objednávať nový Tovar, zmena nezakladá právo výpovede, pretože nemáme uzatvorenú Zmluvu, ktorú by bolo možné vypovedať). Informácie o zmene Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu najmenej 14 dní pred účinnosťou tejto zmeny. 
 4. V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémie, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci, a pokiaľ stav vyššej moci trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, máme My aj Vy právo od Zmluvy odstúpiť.
 5. Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u Nás, ale nie je Vám prístupná. Vždy však tieto Podmienky a potvrdenie Objednávky so zhrnutím Objednávky obdržíte e-mailom a budete teda mať vždy prístup k Zmluve aj bez Našej súčinnosti. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a Podmienky uložiť.
 6. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť od dňa registrácie na www.yeskbeauty.com

 

Ak je kupujúci spotrebiteľom má právo v prípade, že objednal tovar prostredníctvom e-shopu www.yeskbeauty.com, mimo prípadov uvedených Občianskom zákonníku, v znení neskorších predpisov odstúpiť od už uzavretej kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Toto odstúpenie oznámi kupujúci Spoločnosti písomne elektronicky na e-mail uvedený na vzorovom formulári.

Ak odstúpi kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, od kúpnej zmluvy, vráti mu Spoločnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky (kúpnu cenu dodaného tovaru) vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Pokiaľ kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý Spoločnosť ponúka, vráti Spoločnosť kupujúcemu náklady na dodanie tovaru iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Spoločnosť nie je povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako ju kupujúci tovar predá alebo preukáže, že tovar Spoločnosti odoslal.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 1.3.2022